بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,683,206 109.13 5,984,959 94.14 6,512,768 91.67 6,194,183 91.39
اوراق مشارکت 15,830 1.03 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 113,849 7.38 350,733 5.52 573,475 8.07 577,394 8.52
وجه نقد 523 0.03 20 0 20 0 20 0
سایر دارایی ها -,270,977 -17.57 21,476 0.34 17,991 0.25 6,405 0.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,683,206 109.13 5,984,959 94.14 6,512,768 91.67 6,194,183 91.39