جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,747,805 111.33 14,603,616 95.16 22,137,809 93.3 25,280,324 92.61
اوراق مشارکت 13,842 0.56 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 146,422 5.93 616,757 4.02 1,447,430 6.1 2,016,523 7.39
وجه نقد 460 0.02 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,440,460 -17.85 125,984 0.82 143,126 0.6 398 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,694,453 109.17 13,147,860 85.67 22,137,809 93.3 25,280,324 92.61