جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,952,441 109.86 6,313,018 95.37 6,743,252 97.2 7,330,642 92.72
اوراق مشارکت 14,910 0.84 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 122,176 6.87 290,942 4.4 159,490 2.3 575,625 7.28
وجه نقد 494 0.03 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,312,853 -17.6 15,562 0.24 34,853 0.5 190 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,952,441 109.86 6,313,018 95.37 6,743,252 97.2 7,330,642 92.72