دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانك تجارت 26,250 %50.00
2 سرمايه گذاري ايرانيان 26,250 %50.00