تغییر مدیر سرمایه گذاری

بر اساس تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورخ 1396/01/19 ، تغییر مدیر سرمایه گذاری این صندوق از جناب آقای حسین مقدم به سرکار خانم مهدیه نوروزی نطنزی، مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران قرار گرفت.