بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/06/31 در خصوص بررسی و تغییر هزینه حسابرس و کارمزد مدیر 1398/06/17
لغو آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/06/02 1398/05/26
دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/06/02 در خصوص بررسی و تغییر هزینه حسابرس 1398/05/20
دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/03/19در خصوص بررسی و تغییر هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها 1398/03/07
دعوت به مجمع صندوق مورخ 98/03/19در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه ،انتخاب روزنامه و تعیین حسابرس 1398/03/01
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1398/02/29
اطلاعیه ی لغو برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد 1397/03/23
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1396/05/22