ارکان صندوق

کارگزار صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد به همراه توضیحات

حسابرس صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

مدیر ثبت صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد به همراه توضیحات