مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
چاپ آگهی مربوط به افزودن نماد "بنو" به موضوع بازارگردانی صندوق 1398/11/20
چاپ آگهی مربوط به افزودن نماد "بجهرم" به موضوع بازارگردانی صندوق 1398/11/07
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 98/10/24ساعت 15 1398/10/30
اسامی حاضران در مجمع مورخ 98/10/24ساعت15 1398/10/24
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 98/09/12ساعت 15 1398/09/25
صورتجلسه مجمع صندوق در روز سه شنبه مورخ 1398/09/12ساعت 15 1398/09/13
اسامی حاضران در مجمع مورخ 98/09/12ساعت15 1398/09/12
چاپ آگهی مربوط به تغییر هزینه حسابرس و کارمزد مدیر 1398/08/19
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 98/06/31ساعت 14:00 1398/08/18
صورتجلسه مجمع صندوق در روز یکشنبه مورخ 1398/06/31 ساعت 14(اصلاحیه) 1398/08/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد در روز یکشنبه مورخ 1398/06/31 ساعت 14 1398/07/01
اسامی حاضران در مجمع مورخ 98/06/31ساعت 14 1398/06/31
آگهی روزنامه تصویب صورت های مالی سالانه صندوق، تعیین روزنامه و تغییر حسابرس 1398/04/16
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 98/03/19 ساعت 15:00 1398/04/15
آگهی روزنامه حذف سقف حق پذیرش و عضویت در کانون ها 1398/04/04
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع صندوق مورخ 98/03/19 ساعت 15:30 1398/04/03
صورتجلسه مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد در ساعت15:30 روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 1398/03/27
صورتجلسه مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد در ساعت15 روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 1398/03/27
اسامی حاضران در مجمع مورخ 98/03/19 ساعت 15:30 1398/03/19
اسامی حاضران در مجمع مورخ 98/03/19 ساعت 15 1398/03/19
"آگهی روزنامه تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد 1397/05/15
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 2 صندوق مورخ 970413 1397/05/07
صورتجلسه مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد در ساعت14 روز چهارشنبه مورخ 13/04/1396 1397/04/17
صورتجلسه مجامع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان تجارت ایرانیان اعتماد در ساعات 13 روز چهارشنبه مورخ 13/04/1396 1397/04/17
اسامی حاضران در مجمع 1397/04/17
آگهی روزنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد 1397/04/06
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 1 صندوق مورخ 970313 1397/03/28
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 2 صندوق مورخ 970313 1397/03/28
صورتجلسه مجمع 1 صندوق مورخ 1397/03/07 1397/03/19
صورتجلسه مجمع 2 صندوق مورخ 1397/03/07 1397/03/19
اسامی حاضران مجمع 2 مورخ 07 خرداد ماه 1397 1397/03/07
اسامی حاضران مجمع 1 مورخ 07 خرداد ماه 1397 1397/03/07
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور تغییر صاحبان امضا مورخ 1396/03/31 1396/04/17
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا مورخ 1396.03.31 1396/04/17
تاییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع مورخ 1396/03/28 1396/04/12
تأییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع مورخ 960328 1396/04/12
تأییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 1 مورخ 960231 1396/04/04
تأییدیه سازمان و صورتجلسه ممهور مجمع 2 مورخ 960231 1396/04/04
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1396/03/28 1396/03/29
صورتجلسه مجمع1 صندوق مورخ 1396/02/31 1396/03/03
صورتجلسه مجمع2صندوق مورخ 1396/02/31 1396/03/03
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/24
صورتجلسه مهمور مورخ 16 اسفند ماه 1395 1396/01/14
صورتجلسه ممهور مورخ 1395/4/27 1395/08/12
صورتجلسه ممهور مورخ 1395/04/27-1 1395/08/12
صورتجلسه ممهور صندوق مورخ 1395.06.08 1395/06/28
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395.06.08 1395/06/13
صورتجلسه ممهور صندوق مورخ 1395.04.27 1395/05/16
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395.04.27 1395/04/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1394/06/10 ( تغییر سال مالی ) 1395/03/16
صورتجلسه مجمع موسس 1394/03/03