صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 98/12/29 1399/02/27
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/27
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹9/01/31 1399/02/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 981229 1399/02/03
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1398 1399/02/03
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/12/29 1399/01/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/11/۳0 1398/12/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/10/۳0 1398/11/08
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398-اصلاحیه 1398/10/29
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/28
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/28
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/09/۳0 1398/10/02
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰8/۳0 1398/09/10
گزارش عملکرد برای شش ماهه منتهی به 98/06/31 1398/08/22
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/08/22
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/07/30 1398/08/06
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/29
گزارش عملکرد برای شش ماهه منتهی به 98/06/31 1398/07/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/06/۳۱ 1398/07/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/05/۳۱ 1398/06/10
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/04/۳۱ 1398/05/09
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 98/03/31 1398/04/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سه ماهه منتهی به 31 /03/ 1398 1398/04/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/03/۳۱ 1398/04/03
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397- (اصلاحیه) 1398/03/27
صورت وضعیت پورتفوی صندوق یک ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ 1398/03/08
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 971229 1398/02/25
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 98/01/31 1398/02/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 971229 1398/02/07
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/02/07
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 97/12/29 1398/01/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 97/11/30 1397/12/08
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 97/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30 آذر 1397 1397/10/25
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 97/09/30 1397/10/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970830 1397/09/07
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/08/15
گزارش عملکرد برای شش ماهه منتهی به 970631 1397/08/15
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970730 1397/08/09
گزارش عملکرد برای شش ماهه منتهی به 970631 1397/07/28
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/28
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970631 1397/07/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970531 1397/06/10
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970431 1397/05/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
گزارش عملکرد برای سه ماهه منتهی به 970331 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970331 1397/04/12
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970231 1397/03/09
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 961229 1397/02/23
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/23
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 970131 1397/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/03
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 961229 1397/02/03
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 960930 1397/01/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 961030 1397/01/06
صورت وضعیت پرتفوی صندوق یک ماهه منتهی به 961130 1397/01/06
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/11/07
گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1396 1396/11/07
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/17
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/08/17
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/30
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماه منتهی به 31 شهریور ماه 1396 1396/07/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/24
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 1396/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 1396/02/04
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی نه ماهه منتهی به آذر ماه 1395 1395/10/28
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/22
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/22
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/02
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1395 1395/08/02
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 1394/06/31 1395/07/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به 1394/06/31 1395/07/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/29
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/29
گزارش عملکرد 29 اسفند 94 1395/04/01
صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به اسفند ماه 1394 1395/04/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به اسفند ماه 1394 1395/03/12
گزارش عملکرد دوره مالی منتهی به اسفند ما 1394 1395/03/12