اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/02
کل خالص ارزش دارائی ها 26,220,991,258,316 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 8,011,681 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 8,011,681 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 8,073,396 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,272,845

تاریخ آغاز فعالیت:

1393/05/19

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك تجارت

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري معيار

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك تجارت

مدیران سرمایه گذاری:

مهنوش جوادي پور فر

حسابرس:

موسسه حسابرسي سامان پندار